Sistema Digestiu

La ingesta d’una alimentació sana és la base per al manteniment d’una bona salut.

El sistema digestiu o aparell digestiu és el conjunt d’òrgans encarregats del procés de la digestió, és a dir, transformar els glúcids, lípids, proteïnes, vitamines i minerals dels aliments en unitats més senzilles, mitjançant els enzims digestius, per poder ser absorbides i transportades a la sang. També realitza la funció de secreció dels sucs digestius i l’excreció dels productes de desfet.

Quasi tots els animals tenen un aparell digestiu de tipus tubular, consta d’un conducte llarg d’uns onze metres de longitud, el tub digestiu,  i els altres òrgans abdominals que juguen un paper important en la digestió.

L’aparell digestiu humà està format per la boca, la faringe, l’esòfag, l’estómac, el intestí  prim i el intestí gruixut, el fetge, el pàncreas i la vesícula biliar. Les glàndules que segreguen els sucs digestius són les glàndules salivals i les glàndules gàstriques.

Els aliments són la font de combustible de l’organisme. Els nutrients dels aliments aporten a les cèl·lules l’energia i les substàncies que necessiten,  per funcionar.

La digestió comença en la boca, en aquesta cavitat es produeixen dos processos, la masticació i la insalivació,  les dents trituren els aliments i les secrecions salivals els humitegen per iniciar la seva descomposició química, transformant-se en el bol alimentari, aquest procés es denomina deglució y consta d’una fase bucal, una fase faríngia i una fase esofàgica.

El bol alimentari passa per la faringe, que és un òrgan del sistema digestiu de doble funció, passa l’aire quan respirem i els aliments quan mengem. És la zona de pas de les cavitats bucal cap al esòfag  i nassal cap a la tràquea. Després passa per l’esòfag,  per arribar a l’estómac, on es triturarà i es barrejarà el bol alimentari amb els sucs gàstrics, per transformar-se en una substància  molt àcida anomenada quim. L’estómac també intervé en el control de la gana i regulació de la flora intestinal.

A la sortida de l’estómac, el tub digestiu es connecta amb el intestí prim, que té uns sis metres aproximadament de llargada i es troba molt replegat entre si.

El intestí prim té diverses funcions: absorbir  els hidrats de carboni, les proteïnes, els greixos, l’aigua, els ions i les vitamines. Secretar moc, amb la missió de protegir la mucosa i facilitar el trànsit intestinal. Secreta immunoglobulines A i M, per defensar i promoure el creixement de la flora intestinal.

El fetge, la vesícula biliar i el pàncreas, no són part del tub digestiu, però són òrgans essencials per la digestió.

El pàncreas produeix enzims per digerir les proteïnes, els greixos i els carbohidrats. També produeix  una substància que neutralitza l’àcid de l’estómac. El fetge produeix bilis per poder absorbir els greixos. La bilis queda emmagatzemada en la vesícula biliar fins que es necessita. 

El tub digestiu continua cap el intestí gruixut,  d’aproximadament un metre i mig de longitud. La funció més important del intestí gruixut és eliminar l’aigua de la matèria no digerida per a que adquireixi consistència, convertint-se en massa fecal per poder ser evacuada.

Com podem comprovar la digestió és un procés llarg que dura varies hores.

Malalties i trastorns de l'aparell digestiu: restrenyiment, diarrees, indigestió, esofagitis, gastritis, gastro enteritis, reflux gastro esofàgic, úlceres pèptiques, còlon irritable, malaltia de Crohn, hepatitis, pancreatitis, colecistitis i càncer de qualsevol part del sistema digestiu.

La ingesta d’una alimentació sana és la base  per al manteniment d’una bona salut