Sistema Circulatori

Les principals malalties de l’aparell circulatori són: Aterosclerosi, Arteriosclerosi, Trombosi, Angina de pit, Infart de miocardi, Buf cardíac, Taquicàrdia, Arítmia, Hipertensió, Leucèmia o càncer de sang.

 

El sistema circulatori humà,  és  l’encarregat de distribuir l’oxigen i els nutrients per tot el cos i de recollir el diòxid de carboni i les substàncies  de rebuig procedents de les cèl·lules,  per expulsar-les. Està format per el cor, la sang, els vasos sanguinis i els vasos limfàtics.

El funcionament de l’aparell circulatori sanguini depèn bàsicament del funcionament del cor. El cor humà és l’òrgan que impulsa la sang per tot el cos mitjançant els vasos sanguinis.

El cor és un múscul que  presenta quatre cavitats dues aurícules (dreta i esquerra)que són les que reben la sang, situades a la part superior del cor, i dos ventricles (dret i esquerra)que expulsen la sang, situats a la part inferior del cor. Entre l’aurícula i el ventricle esquerres està la vàlvula mitral i entre l’aurícula i el ventricle drets està la vàlvula tricúspide.

El cor funciona com una bomba, per això realitza moviments de relaxació , diàstole, que l’omple de sang que prové de les venes, seguits de moviments  de contracció, sístole, que impulsa la sang cap a les artèries, això és el que denominem batec o cicle cardíac.

La sang està formada per un líquid denominat plasma i tres tipus de cèl·lules: els glòbuls vermells, els glòbuls blancs i les plaquetes.

  • El plasma, és la part líquida de la sang, està format bàsicament per aigua i per determinades substàncies dissoltes (sals minerals, lípids, glúcids i proteïnes). És l’encarregat de transportar els nutrients de les cèl·lules del cos.
  • Els glòbuls vermells o eritròcits, tenen forma de disc, no tenen nucli, són les cèl·lules més abundants de la sang, són de color vermell donant-li el seu color característic. Transporten l’oxigen i el diòxid de carboni.
  • Els glòbuls blancs o leucòcits, són les cèl·lules més grans i tenen forma irregular. Poden tenir funció fagocítica (neutròfils, eosinòfils i monòcits), generadora d’anticossos (limfòcits), i productora de vasodilatadors (basòfils).
  • Les plaquetes, són les més petites i tenen forma arrodonida. Són les encarregades de la coagulació de la sang.

 

Els vasos sanguinis,  són els conductes per on circula la sang. Hi ha tres tipus de vasos sanguinis:

  • Les artèries, duen la sang des de el cor a altres parts del cos. Són elàstiques i tenen les parets gruixudes. Totes elles, menys l’artèria pulmonar, duen sang rica en oxigen.
  • Les venes, duen la sang cap al cor. Són poc elàstiques i tenen les parets primes. Totes elles, menys la vena pulmonar, condueixen sang pobre en oxigen.
  • Els capil·lars, són vasos finíssims que uneixen el final de les arteries amb el principi de les venes. Permeten l’intercanvi de gasos en els pulmons, l’entrada de nutrients en l’intestí i la sortida de productes d’excreció en els ronyons.

El conjunt de tots els vasos sanguinis constitueixen l’aparell circulatori, aquest és un aparell doble i complet, el seu circuit és tancat i fa dues voltes. És denomina doble  perquè  compren dos circuits, el pulmonar, entre el cor i els pulmons (1a volta),  i el general que recorre tot el cos (2a volta). Quan acaba la segona volta, es torna a iniciar el circuit. Es diu complet perquè en el cor no hi ha barreja de sang oxigenada i no oxigenada. La sang oxigenada passa per la part esquerra del cor i la no oxigenada per la part dreta.

Els vasos limfàtics conjuntament amb els ganglis limfàtics formen, el sistema limfàtic. El líquid que conté es denomina limfa. Els vasos limfàtics són cecs, és a dir, no tenen sortida. Per les seves parets s’absorbeix part del líquid intersticial i ho condueixen als vasos sanguinis.

El sistema limfàtic realitza tres funcions:

  • Retornar a la sang una gran part del plasma, que a causa de pressió, ha sortit dels capil·lars sanguinis.
  • Transportar els greixos absorbits en l’intestí, evitant així que n’arribin masses al cor.
  • Produir anticossos. En els ganglis limfàtics es generen anticossos. Els principals ganglis limfàtics es troben al coll, aixelles i engonals.

 

Les principals malalties de l’aparell circulatori són: Aterosclerosi, Arteriosclerosi, Trombosi, Angina de pit, Infart de miocardi, Buf cardíac, Taquicàrdia, Arítmia, Hipertensió, Leucèmia o càncer de sang.